Privacy verklaring en Cookiebeleid

Privacy Statement Brankomedia.nl

Versie 1.0 d.d. 15-5-18

Brankomedia.nl, gevestigd aan Sara Burgerhartsingel 157, 3813 NG Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie zijn wij
Brankomedia.nl heeft als kernactiviteit het ontwikkelen van websites. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens.

Contactgegevens
Brankomedia.nl
telefoon: 06 43 56 64 94;
e-mail: info@brankomedia.nl;
website: www.brankomedia.nl;
postadres en bezoekadres: Sara Burgerhartsingel 157, (3813 NG) Amersfoort.

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.
Dat kan per e-mail info@brankomedia.nl of telefonisch via 06 43 56 64 94.

1. Soorten gegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • geboortedatum, geslacht; 

2. Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het beheren van onze relatie met klanten;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het uitvoeren van onze opdracht, zoals onder andere het registreren van domein namen, opstellen van contracten en overeenkomsten;
 • het gebruik van een archiefbestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een dienstverlening;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van onze dienstverlening of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende minimaal de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar
5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via e-mailadres info@brankomedia.nl of 06 43 56 64 94;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij gaan hierbij uit van de maatregelen die op basis van de stand van de techniek redelijkerwijs van ons mogen worden verwacht.

7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-leveranciers en (financiële/fiscale) softwareleveranciers;
 • ICT-collega’s die in overleg met u worden ingehuurd om werkzaamheden te verrichten;

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van het Privacy statement
Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht
9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze functionaris gegevensbescherming. U bereikt deze per e-mail via info@brankomedia.nl of telefonisch op nummer 06 43 56 64 94.
9.2 Wanneer u er met ons niet uitkomt dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookiebeleid

Om de website van Brankomedia.nl aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Brankomedia.nl plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

Er wordt op de website van Brankomedia.nl geen gebruik gemaakt van ‘tracking cookies’, dit zijn cookies die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, dit zijn de zogenaamde ‘third party cookies’. 

Offerte aanvragen

Een offerte voor een nieuw project aanvragen?
Vertel uw wensen en laat Brankomedia.nl u helpen!

offerte aanvragen