Algemene voorwaarden

Gebruikersovereenkomst

Met deze overeenkomst accepteert u de algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op de goederen en / of diensten die worden aangeboden door Brankomedia.nl.

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. ‘Brankomedia.nl’: Brankomedia.nl, gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudend aan het adres Sara Burgerhartsingel 157, 3813 NG te Amersfoort
 2.  ‘Cliënt’: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met Brankomedia.nl ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten.
 3.  ‘Website’: een samenhangend geheel van webpagina’s, grafische elementen en achterliggend programmeerwerk.
 4.  ‘Website ontwikkeling’: het bouwen van websites voor het internet, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords.
 5.  ‘Aanbieder’: Brankomedia.nl.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Brankomedia.nl goederen en /of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Offertes en acceptatie

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Brankomedia.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 4. Wijzigingen of aanpassingen in de oorspronkelijke overeenkomst tussen Brankomedia.nl en Cliënt zijn pas geldig vanaf het moment dat deze door Brankomedia.nl in combinatie met de oorspronkelijke overeenkomst met de Cliënt zijn overlegd en door beide partijen zijn aanvaard.
 5. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven gelden niet vanzelfsprekend voor toekomstige opdrachten.

4. Dienstverlening en wederzijdse verplichtingen

 1. Brankomedia.nl verbindt zich tot het met zorg en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Brankomedia.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cliënt zal Brankomedia.nl steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en zal, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Brankomedia.nl noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Brankomedia.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. Indien met instemming van de cliënt de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan de aanbieder de uitvoering van opvolgende fasen opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase al dan niet schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De persoonsgegevens van Cliënt verstrekt aan Brankomedia.nl worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij Brankomedia.nl daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website kent een looptijd zoals vastgelegd in de overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten kunnen door de cliënt vroegtijdig worden opgezegd. De cliënt is dan de kosten voor onderhoudswerkzaamheden verschuldigd tot en met de datum van opzegging.
 3. De aanbieder kan een overeenkomst met de cliënt direct beëindigen wanneer de cliënt zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en) inclusief de leveringsvoorwaarden.
 4. De aanbieder heeft het recht overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De cliënt krijgt daarvoor geen schadevergoeding.
 5. Brankomedia.nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de cliënt de verwachte levertijd mee.
 6. Mocht Brankomedia.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan de cliënt Brankomedia.nl schriftelijk ingebreke stellen. Brankomedia.nl heeft een termijn van minimaal 14 dagen om haar verplichtingen na te komen.
 7. Door Brankomedia.nl voltooide websites c.q. projecten worden op een nader te specificeren wijze aan de cliënt verstrekt. Indien de cliënt in geval van een voltooide nieuwe website verzuimt of weigert haar ftp gegevens aan de aanbieder te verstrekken, dan wordt ervan uitgegaan dat de cliënt zelf de website online brengt.

6. Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 2. Brankomedia.nl is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan Cliënt en met inachtneming van een termijn van twee maanden de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en periodieke diensten te verhogen. Prijsverlagingen kunnen onmiddellijk doorgevoerd worden.
 3. Brankomedia.nl kan bedingen dat een gedeelte of het geheel van de vergoeding voor websiteontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden en / of tussentijds door Cliënt wordt voldaan.
 4. Alle facturen zullen door Cliënt worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is Cliënt verplicht binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Brankomedia.nl is ontvangen.
 5. Indien de cliënt de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door de aanbieder een aanmaning tot betaling verstuurd. Brankomedia.nl kan inmiddels gepubliceerde werkzaamheden verwijderen zolang niet aan de betalingscondities wordt voldaan zonder Cliënt daarvan op de hoogte te stellen.
 6. Wanneer de Cliënt binnen 14 dagen na een aanmaning nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Cliënt vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Cliënt onjuist zijn, dan dient zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Brankomedia.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum voldaan moet worden.
 8. De Cliënt wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Brankomedia.nl heeft voldaan.

7. Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Brankomedia.nl en Cliënt van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van Brankomedia.nl aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door Brankomedia.nl wordt gehanteerd in aanmerking komt. Brankomedia.nl is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en / of de continuïteit van de dienstverlening, en / of de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Brankomedia.nl, kan / kunnen worden beïnvloed.

8. Aansprakelijkheid

 1. Brankomedia.nl is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van Brankomedia.nl en / of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van Brankomedia.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Aansprakelijkheid van Brankomedia.nl voor schade aan derden is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van Brankomedia.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Brankomedia.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Brankomedia.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat Brankomedia.nl in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Brankomedia.nl meldt.

9. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Brankomedia.nl.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

10. Privacy

 1. Brankomedia.nl zal geen persoonlijke gegevens van de cliënt aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de aanbieder.
 2. Brankomedia.nl is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten.

11. Geschillenregeling

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van de aanbieder beslissend.

Algemene voorwaarden Brankomedia.nl, september 2021, v2.0

Offerte aanvragen

Een offerte voor een nieuw project aanvragen?
Vertel uw wensen en laat Brankomedia.nl u helpen!

offerte aanvragen